ناماب (نرم افزار بانک اطلاعاتی پزشکی جامع و مبتنی بر وب)

با توجه به رشد فزاینده اطلاعات و گردش سریع آن توسط فناوری های نوین اطلاعاتی، ‌از قرن حاضر به عنوان جامعه اطلاعاتی یاد می شود. فناوری های اطلاعات و ارتباطات در ابعاد گوناگون زندگی روزانه نفوذ کرده و پیشرفت های چشمگیری را در حیطه های مختلف به وجود آورده است. از آنجایی که نظام سلامت، تأمین و ارتقای سلامت جامعه را به عهده دارد و نیز با در نظر گرفتن سلامت به عنوان محور توسعه پایدار، نقش اطلاعات سلامت، ‌اهمیت مضاعف می یابد. بدیهی است در این عرصه فناوری های نوین در دسترسی به اطلاعات صحیح و به موقع نقش اساسی ایفا می کنند.