سیستم جامع پایش و ارزشیابی مراقبتهای اولیه بهداشتی پاس

پایش و ارزشیابی از اجزای جدایی ناپذیر و اساسی مدیریت مراقبتهای بهداشتی و نیز ارتقای کیفیت خدمات سلامتی به شمار می رود . پایش مراقبتهای بهداشتی از خودارزیابی شروع و تا نظارت و ارزیابی توسط ارزشیابان خارجی ادامه می یابد .

در نرم افزار پایش عملکرد مراقبت های اولیه بهداشتی پاس از داده های به دست آمده طی انجام پایش و ارزشیابی آنها می توان در بهبود عملکرد فرایندها استفاده کرد.