ناماب (نرم افزار بانک اطلاعاتی پزشکی جامع و مبتني بر وب)

با توجه به رشد فزاينده اطلاعات و گردش سريع آن توسط فناوري هاي نوين اطلاعاتي، ‌از قرن حاضر به عنوان جامعه اطلاعاتي ياد مي شود. فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات در ابعاد گوناگون زندگي روزانه نفوذ كرده و پيشرفت هاي چشمگيري را در حيطه های مختلف به وجود آورده است. از آنجايي كه نظام سلامت، تأمين و ارتقاي سلامت جامعه را به عهده دارد و نيز با در نظر گرفتن سلامت به عنوان محور توسعه پايدار، نقش اطلاعات سلامت، ‌اهميت مضاعف مي يابد. بديهي است در اين عرصه فناوري هاي نوين در دسترسي به اطلاعات صحيح و به موقع نقش اساسي ايفا مي كنند.